Podmiot odpowiedzialny za treść: SIROWA POLAND Sp. z o.o.

Dokument opublikowany przez:

SIROWA POLAND Sp. z o.o.
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
Tel.: 48 22 518 58 00
Fax: 48 22 518 58 09
Email: sirowa_pl@sirowa.com

SIROWA POLAND Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
03-931 Warszawa, ul. Poselska 11, Polska
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119845,
kapitał zakładowy 4.896.000,00 zł

 

Regulamin, Zastrzeżenia prawne, SIROWA POLAND Sp. z o.o.

1. Zastrzeżenia prawne
Zebrane na stronach naszej witryny informacje zostały opracowane w bardzo staranny sposób i są przez cały czas poszerzane i aktualizowane. Niemniej jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność treści Witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, materialne lub niematerialne szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z umieszczonych na stronach Witryny informacji. Nie ponosimy też odpowiedzialności z tytułu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Witryny. Korzystanie z Witryny odbywa się na osobiste ryzyko użytkownika z wyjątkiem sytuacji, gdy w sposób umyślny lub z rażącym niedbalstwem publikowane są nieprawidłowe informacje. W związku z tym, że nie gwarantujemy braku obecności wirusów komputerowych, od użytkownika oczekuje się podjęcia stosownych środków zabezpieczających w celu zapewnienia własnej ochrony.

Mamy prawo do wprowadzania w dowolnym czasie i zakresie zmian i poprawek do podawanych na stronach witryny informacji bez konieczności powiadomienia przed ich wprowadzeniem ani też po ich wprowadzeniu.

2. Informacje biznesowe i informacje o produktach 
Prezentowane na stronach witryny informacje nie są wiążące i są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Podanych informacji nie można traktować jako odpowiednika profesjonalnych porad finansowych, medycznych lub innego rodzaju porad specjalistycznych do użycia w ich zastępstwie. Użytkownik nie powinien podejmować działań w oparciu o te informacje bez uprzedniego zasięgnięcia odpowiedniej profesjonalnej porady. Nie jesteśmy również odpowiedzialni za treść tekstów osób trzecich publikowanych na stronach witryny (takich jak sprawozdania finansowe). Odpowiedzialność w tym zakresie leży po stronie poszczególnych autorów opracowań. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, urazy lub straty wynikające z wykorzystania tych informacji.

3. Hiperłącza 
Oprócz prezentowania naszych własnych informacji umieszczamy również linki do zewnętrznych stron internetowych. Treść i struktura zewnętrznych stron internetowych pozostają poza naszą kontrolą. Nie zapewniamy, że informacje prezentowane na stronach zewnętrznych witryn są dokładne lub poprawne. Zamieszczone linki nie stanowią również jakiejkolwiek formy aprobaty, wsparcia lub potwierdzenia treści prezentowanych na powiązanych linkami stronach. Za informacje, opinie i fakty prezentowane na powiązanych linkami stronach internetowych odpowiedzialni są poszczególni autorzy tych stron. Powyższa zasada dotyczy w równej mierze komentarzy wpisywanych w księgach gości, formularzach dyskusji i listach mailowych. Nie jesteśmy również odpowiedzialni za bezpieczeństwo techniczne tych linków ani też stron docelowych. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody zaistniałe zarówno na skutek korzystania z informacji na tych hiperłączach jak i korzystania z samych hiperłączy.

4. Korzystanie z witryny, ograniczenie do osobistego i niekomercyjnego użytku
O ile nie określono inaczej, treści zamieszczone w witrynie firmy SIROWA POLAND Sp z o.o. mogą być wykorzystywane tylko do użytku osobistego o charakterze niekomercyjnym. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, zwielokrotniać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z witryny firmy SIROWA POLAND Sp z o.o..
Użytkownik może wyświetlać oraz z zastrzeżeniem wyraźnie określonych ograniczeń lub obostrzeń dotyczących konkretnego materiału elektronicznie kopiować, pobierać i drukować fragmenty materiałów z różnych miejsc witryny wyłącznie do własnego użytku o charakterze niekomercyjnym lub w celu złożenia zamówienia w firmie SIROWA POLAND lub zakupu jej produktów. Wszelkie inne sposoby wykorzystywania umieszczonych na stronach witryny materiałów, w tym między innymi modyfikacja, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, ponowna publikacja, wyświetlanie lub przesyłanie treści witryny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy SIROWA POLAND jest surowo wzbronione.

5. Prawa autorskie
Witryna zawiera informacje z pouczeniami o prawach własności i prawach autorskich, których warunki muszą być respektowane i przestrzegane.

6. "Prawa autorskie do logo" i/lub "Znaki firmowe"
Logo i/lub znaki firmowe używane na stronach tej witryny są chronione i mogą być chronione przez ich właściciela/twórcę lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. Firma SIROWA POLAND jest ich właścicielem lub uzyskała pozwolenie na ich użytkowanie na stronach witryny.
Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (łącznie określane jako "Znaki") są znakami firmowymi lub zastrzeżonymi znakami firmowymi i stanowią własność firmy SIROWA POLAND lub innych odpowiednich właścicieli, którzy udzielili firmie SIROWA POLAND prawa i licencji do korzystania z nich.

7. "Prawa autorskie do zdjęć" i/lub "Prawa autorskie do obrazów"
Zdjęcia i/lub obrazy użyte na stronach witryny są chronione przez właściciela/twórcę lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. W wymaganych przypadkach firma SIROWA POLAND jest ich właścicielem lub uzyskała zezwolenie/licencję na ich użytkowanie na stronach witryny.

8. "Prawa autorskie do tekstu(-ów)"
Tekst(y) użyte na stronach Witryny są chronione lub mogą być chronione przez ich właściciela/twórcę lub odpowiedniego właściciela praw autorskich. W wymaganych przypadkach firma SIROWA POLAND jest ich właścicielem lub uzyskała pozwolenie/licencję na ich użytkowanie na stronach Witryny.

9. Zgłoszenia naruszeń prawa autorskiego
Firma SIROWA POLAND szanuje własność intelektualną innych osób. O to samo zwracamy się do naszych użytkowników i osób odwiedzających Witrynę.
Osoby, które uważają, że ich dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, proszone są o dostarczenie firmie SIROWA POLAND określonych poniżej informacji. Należy pamiętać, że zgłoszenie musi dla zachowania swojej skuteczności zawierać wszystkie z poniższych informacji:
a) odręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone;
b) opis dzieła chronionego prawami autorskimi, które zdaniem zgłaszającego zostały naruszone;
c) opis miejsca, gdzie znajduje się materiał, który w opinii zgłaszającego stanowi naruszenie praw autorskich;
d) adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej zgłaszającego oraz wszelkie inne informacje pozwalające firmie SIROWA POLAND skontaktować się ze zgłaszającym;
e) oświadczenie zgłaszającego o wyrażanym w dobrej wierze przekonaniu, że na zakwestionowane wykorzystanie nie pozwala właściciel praw autorskich, jego przedstawiciel lub prawo;
f) złożone przez zgłaszającego pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczenie, że powyższe informacje, które zostały zawarte w zawiadomieniu, są dokładne i że zgłaszający naruszenie jest właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
Zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich należy kierować:
na adres pocztowy podany w punkcie Kontakt
i na podany w tym samym punkcie adres poczty elektronicznej
(prosimy o wpisanie w temacie "Strona internetowa SIROWA POLAND: zawiadomienie o naruszeniu praw".)

10. Korzystanie z Witryny
Strony internetowe firmy SIROWA POLAND są udostępniane użytkownikom pod warunkiem zaakceptowania bez modyfikacji podanych w niniejszym dokumencie zasad, warunków i zastrzeżeń. Użytkownik zapewnia, że nie będzie korzystać z Witryny w jakichkolwiek celach niezgodnych z prawem lub zakazanych w ramach niniejszych warunków i obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych Rzeczypospolitej Polskiej. Korzystanie ze stron witryny SIROWA POLAND oznacza zgodę użytkownika na wszystkie powyższe zasady, warunki i zastrzeżenia.

11. Postanowienia ogólne
Jeżeli jedno lub więcej niż jedno z postanowień niniejszego regulaminu i okaże się obecnie lub w przyszłości nieważne, to wówczas pozostałe postanowienia niniejszego ogólnego regulaminu zachowają pełną ważność i skuteczność.

 

Privacy Policy, Sirowa Poland Sp. z o.o.

1. Nasza polityka prywatności

Cieszy nas Twoje zainteresowanie firmą Sirowa Poland Sp. z o.o. Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Chcielibyśmy poinformować Cię o rodzajach informacji gromadzonych w Sirowa Poland Sp. z o.o. i wyjaśnić w jaki sposób są one wykorzystywane. Jednak nasze witryny czasami zawierają linki do stron nieobjętych niniejszą polityką ochrony danych.

2. Dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dane osobowe obejmują takie informacje, jak nazwisko osoby fizycznej, adres, adres e-mail i / lub numer telefonu oraz mogą zawierać adres IP komputera.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Podobnie jak w przypadku większości witryn internetowych, podczas wizyt na naszych stronach internetowych rutynowo gromadzone są następujące dane: nazwa usługodawcy (adres IP, pseudonim), strona internetowa, która skierowała użytkownika do naszej witryny, odwiedzane strony, typ przeglądarki oraz data i długość wizyty, a także inne informacje na temat Twojego zachowania i zainteresowań na stronie. Informacje te są oceniane anonimowo i nie mogą służyć do osobistej identyfikacji użytkowników. Zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu zwiększenia atrakcyjności i funkcjonalności tej witryny.

Nie będziemy zbierać danych osobowych, chyba że dobrowolnie nam to udostępnisz. Dane osobowe są gromadzone, gdy wyślesz do nas e-mail lub skontaktujesz się z nami za pośrednictwem innych środków komunikacji. W takim przypadku twoja zgoda jest podstawą do przetwarzania tych danych. Zawsze możesz zdecydować się nie kontaktować z nami. Jeśli po wizycie na jednej z naszych stron internetowych wyślesz nam wiadomość e-mail, możemy odebrać Twoje imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres firmy, adres e-mail i numer telefonu.

W przypadku, gdy skontaktujesz się z nami, możemy skorzystać z podanych przez Ciebie informacji, w tym w odpowiedzi na Twój adres e-mail. Możemy zachować zapis naszej konwersacji, aby pomóc rozwiązać wszelkie problemy, z którymi możesz się spotkać.

Zebrane dane są dostępne tylko w razie konieczności i tylko dla pracowników Sirowa Poland Sp. z o.o. lub upoważnionym osobom. W tym celu podjęliśmy niezbędne kroki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących prywatności danych.

4. Inne wykorzystanie danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych nie obejmuje profilowania, ani nie będzie podlegać automatycznym decyzjom. Zawsze będziemy prosić o Twoją zgodę przed użyciem informacji do jakichkolwiek celów innych niż te określone w niniejszej Polityce prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia lub przekazania jakichkolwiek danych osobowych:

a) aby chronić siebie i nasze spółki powiązane przed odpowiedzialnością;

b) w celu ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych stron internetowych;

c) w odpowiedzi na roszczenia lub inne wnioski sądowe;

d) jeżeli wymaga tego prawo.

5. Czas trwania przetwarzania

Przechowujemy i przetwarzamy dane osobowe w wymaganym okresie, w zależności od celów przetwarzania i przestrzegania obowiązków przechowywania danych.

6. Twoje prawa podmiotu danych

W odniesieniu do twoich danych osobowych możesz korzystać z następujących praw:

Prawo dostępu i prawo do uzyskania kopii

W dowolnym momencie masz prawo do swobodnego uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, a także do uzyskania informacji o celu przetwarzania przez Sirowa Poland Sp. z o.o.

Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

Masz prawo żądać od nas skorygowania lub usunięcia twoich danych osobowych, o ile nie koliduje to z wykonywaniem jakichkolwiek zobowiązań prawnych. Możesz również zażądać ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody

Gdy przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo do wycofania zgody.

Prawo do sprzeciwu

Masz również prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy twoje dane dla naszych uzasadnionych interesów.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które przetwarzane są przez nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywalnym maszynowo formacie i / lub w celu przeniesienia tych danych do innego administratora danych.

Jak egzekwować swoje prawa

Możesz egzekwować swoje prawa, kontaktując się z nami pod adresem wskazanym poniżej.

Prawo do złożenia skargi

Masz prawo złożyć skargę do polskiego organu ochrony danych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, numer telefonu: +48 22 531 03 00, fax. +48 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

Kontakt: SIROWA POLAND Sp. z o.o.

W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na stronach Witryny informacji lub też samej Witryny, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej PL.WEB@Sirowa.com